Disclaimer Lopers Company by Enno

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website: www.loperscompanyheemstede.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website loperscompanyheemstede.nl

Lopers Company by Enno besteedt continue zorg en aandacht aan het samenstellen en onderhouden van de inhoud en functioneren van de site.

Hoewel Lopers Company by Enno daarbij grote zorgvuldigheid in acht neemt en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Lopers Company by Enno niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Lopers Company by Enno garandeert evenmin dat de website volledig foutloos of ononderbroken zal functioneren en wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Lopers Company by Enno sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die via de website is verkregen. Informatie en adviezen op deze website zijn van algemene aard en kunnen niet worden beschouwd als vervanging van het advies van deskundigen, die u gericht op uw specifieke situatie zouden kunnen adviseren.

Informatie, producten en diensten van derden

Hetzelfde geldt voor links en verwijzingen naar informatie van derden, waarvan u via onze website kennis neemt. Lopers Company by Enno heeft geen zeggenschap over de informatie, producten of diensten die op andere websites worden aangeboden en kan daarom niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze websites. Verwijzing naar websites van derden betekent evenmin dat wij producten of diensten van deze websites aanbevelen. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen verantwoordelijkheid en risico.

Gebruik van onze informatie

Lopers Company by Enno behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lopers Company by Enno of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik, deze in ongewijzigde vorm delen op social media of verwijzingen doen in uw eigen communicatie waarbij u een klein deel van de originele tekst gebruikt.
Twijfelt u, neemt u dan contact op met Enno Aerts via info@loperscompanyheemstede.nl

Wijzigingen

Lopers Company by Enno behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.